Aboakyere Afahyɛ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu
Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu

Aboakyer Afahye yɛ ɔwansane kyere afahyɛ a nnipa a wofiri Winneba a ewɔ Mfinfin Mantam a ɛwɔ Ghana no di.

TAsɛmfua Aboakyer no gyina ho ne ahayɔ a wɔde kyere wuramunam wɔ Mfantefo Kasa a wɔn a wɔka no firi Mfinfin Mantam mu. Wodi saa afahyɛ yi de kae atukɔtena a Simpafo (nnipa a wɔn wɔ winneba no ammere din) no yɛei. Wotuu firii Afrika apuei kuro a ne din de Timbuktu Atifi-Atɔe fam a ɛyɛ tete Sudane aheman na ɛbaa Mfinmfin Mantam mpoano wɔ Ghana. Akwantuo no yɛ nea anuanom mmarima mienu na edii anim. Nnipa no gye di sɛ onyame bi, a wɔfrɛ no Otu na ɔboa wɔn ho ban wɔ wɔn akwantuo no mu a bɔne biara anto wɔn, aseda a wɔpɛ sɛ wɔde ma no nti, wɔkɔɔ bisaa ɔkɔmfo a ɔda bosom no ano a na ɔyɛ ntamgyinafo ma bosom no ne nnipa no, aforebɔ ko ɛsɔ n’ani. Anwnawasɛm ne sɛ, bosom no afɔre a kae sɛ ohia no yɛ nnipa a ofori adehyeɛ abusuakuo no mu mogya.

Wɔde adesrɛde too bosom no anim sɛ ɔnsesa n’aforebɔ no anyɛ saa, adehyeɛ abusua no ase betɔre. Bosom no sesaa nea ɔkae no ma afei ɔkaa sɛ wɔnfa ɔkra a ne bu afu yiye mmera sɛ aforebɔde, sɛ wɔde ba, ɛsɛ wotwa ne ti wɔ bosom no so na ɛsɛ sɛ wɔyɛ eyi afe biara. Ansana afehyɛ no befiri ase no, nnipa no sesaa bosom atenae kɔɔ babi wɔfre ho Penkye. Bre a wɔyee saa wie no, wɔsesaa bosom no din yɛɛ no Penkye Otu, a ɛkyerɛ ne fie korakora. Nnipa no hyɛɛ ase hwehwɛɛ ɔkra a ne bo afuw no na ama w’atumi adi afahyɛ no. Nnipa pii wuwui wɔ bre a wɔyɛɛ sɛ wɔbɛkeyere ɔkra a ne bo afuw no na wɔde no aba Penkyi bre a onwui.

Ansana afehyɛ no befiri ase no, nnipa no sesaa bosom atenae kɔɔ babi wɔfrɛ ho Penkye. Bre a wɔyɛɛ saa wie no, wɔsesaa bosom no din yɛɛ no Penkye Otu, a ɛkyerɛ ne fie korakora. Nnipa no hyɛɛ ase hwehwɛɛ ɔkra a ne bo afuw no na ama w’atumi adi afahyɛ no. Nnipa pii wuwui wɔ bre a wɔyɛɛ sɛ wɔbɛkeyere ɔkra a ne bo afuw no na wɔde no aba Penkyi bre a onwui. Nnipa no san de adesrɛde a ɛtɔ so mienu kɔtoo penkyi Otu anim sɛ ɔnsesa n’adwen wɔ aboa no ho. Adesrɛde no ma no sesaa n’adwen pene so sɛ ɔbɛgye ɔwansane a wanyin.Ahayɔ kuo meinu a wɔn ne Tuafo (kuo a edi kan) ne Dentsifo (kuo a ɛtɔ mienu) de sii wɔn ani so sɛ firi saa da no, wɔbekyere ɔwansane a onwui abre nnipa no dwabɔ no ase. Saa afahyɛ yɛ nea wodi no kotonima bosme no mu na ɛyɛ adwabo kesee wɔ Ghana.

Abakɔsɛm a wɔka[sesa | edit source]

Simpafo no yɛ nea wɔde wɔn ano aka abokɔsem yi akyere wɔn nkyiri mma denam nwomtoɔ, anansesɛm bre a ɔsram no apae ne asafonwom so. Saa abakɔsem yi ka kɔɔ so kosii sɛ abrɔfo a wofiri Europe no baa mpoano a ɛwɔ Gold Coast na wɔkyerɛw wo brofo kasa no. Nwomanimfo hyɛɛ ase kyere Fante Kasa no ase kɔɔ brofo kasa mu.

Afahyɛ no[sesa | edit source]

Winneba Aboakyere Afahyɛ bre

Wodi afahyɛ no wɔ memeneda a edikan wɔ kotonima bosome no mu. Wɔ da edikan no mu no, Asafo akuo mienu no de wɔn ho hyɛ ahayɔ no mu. Kuo a ebediakan akyere ɔwansane a onwui wɔ kwae a wahyɛda agyae ato hɔ ama saa adeyɛ no, de aboa no bre ahenfo no ne nnipa no wɔ adwabɔ no ase. Wobɔ wɔn abaso sɛ wɔyɛ akokodurofo. Wɔde ɔwansane no bɔ afɔree ne eyi na ɛhyɛɛ afahyɛ no ase. Wɔfa afahyɛ no srɛ akwankyerɛ ne nnɔbae twabre papa fririi abosom no hɔ ma afe a edi wɔn anim no.

Nkekaho[sesa | edit source]