Armenian kasa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Armenian (հայերեն, hayeren, hɑjɛˈɾɛn) yɛ kasaArmenia man mu.

Աա   Բբ   Գգ   Դդ   Եե   Զզ   Էէ   Ըը   Թթ   Ժժ   Իի   Լլ   Խխ   Ծծ   Կկ   Հհ   Ձձ   Ղղ   Ճճ   Մմ   Յյ   Նն   Շշ   Ոո   Չչ   Պպ   Ջջ   Ռռ   Սս   Վվ   Տտ   Րր   Ցց   Ււ   Փփ   Քք   Օօ   Ֆֆ